Técnico en cultivos acuícolas

Técnico en Cultivos Acuícolas

2000 horas

Que vou aprender e facer?

- Verificar a operatividade de instalacións e equipamentos de cultivo e organizar os mesmos para desenvolver as actividades acuícolas.
- Producir cultivos auxiliares na cantidade e na calidade requiridas. 
- Producir especies acuícolas en criadeiro e realizar o seu engorde. 
- Preparar e apañar o produto final seguindo os criterios de comercialización definidos. 
- Controlar os parámetros fisicoquímicos de alimentación e crecemento medíndoos e rexistrándoos nos cadros de control e seguimento.
- Efectuar as operacións de mantemento básico das instalacións e os equipamentos.
- Limpar e desinfectar  os equipamentso e materiais de cultivo.
- Preparación e aplicación das medidas de xestión sanitaria nas instalacións.

Podes consultar o currículo aquí

Plan de formación

O ciclo desenvólvese durante dous cursos académicos entre os meses de setembro e xuño. Durante o segundo ano o alumno realiza as prácticas en empresa, correspondentes ao módulo de FCT.
Módulo de 1º curso  
MÓDULOS HORAS
Técnicas de cultivos auxiliares 187
Técnicas de engorde de peixes 213
Técnicas de engorde de moluscos 213
Instalacións e equipamentos de cultivo 240
Formación e orientación laboral 107

 

Módulo de 2º curso  
MÓDULOS HORAS
Técnicas de criadeiro de peixes 192
Técnicas de criadeiro de moluscos 192
Técnicas de cultivo de crustáceos 193
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en Centros de Traballo (FCT) 410

 

Ámbitos Laborais

Empresas de acuicultura, acuarios, centros de investigación e confrarías de mariscadores, por conta propia ou por conta allea.
Oscuro

– Traballador/a de cultivos de fitoplancto e zooplancto.
– Traballador/a de cultivos de crustáceos, peixes de engorde en augas de mar e continentais, moluscos no medio natural, en estruturas flotantes ou somerxidas e en parque, en reprodución de crustáceos e peixes en augas mariñas e continentais, en cultivo larvario de moluscos, crustáceos e peixes en augas mariñas.
–  Reparador e mantedor de edificios e estruturas de cultivo e de circuítos de fluídos en instalacións acuícolas. 
–   Instalador, reparador e mantedor de sistemas de cultivo de peixes, moluscos e crustáceos.
–   Reparador, mantedor e axustador de equipamentos de climatización, produción de calor e frío, filtración, alimentadores, bombeamento, dosificación e tratamento de fluídos en instalacións acuícolas. 
–   Encargado/a de taller en instalacións acuícolas, xefe/a de equipo de instaladores/oras, axustadores/oras, reparadores/oras e mantedores/oras en instalacións acuícolas.

 

Requisitos de acceso

Acceso directo:
•    Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou dun nivel académico superior.
•    Estar en posesión dun Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).
•    Estar en posesión dun título de Técnico ou de Técnico Auxiliar ou equivalente a efectos académicos.
•    Ter superado o segundo curso do Bacharelato Unificado e Polivalente (BUP).
•    Ter  superado a proba de acceso á  Universidade para maiores de 25 anos.

Acceso mediante proba (para os que non teñan algún de los requisitos anteriores)
•    Ter superado a proba de acceso a ciclos formativos de grado medio (requirirase ter, polo menos, dezasete anos, cumpridos no ano de realización da proba).