Técnico en acuicultura

Técnico en Acuicultura

2000 horas

Que vou aprender e facer?

- Planificar os procesos produtivos acuícolas, para alcanzar os obxectivos establecidos.
- Dirixir a produción de cultivos auxiliares seguindo o plan de produción.
- Dirixir a produción en criadeiro de peixes, moluscos e crustáceos, conforme o plan de produción.
- Dirixir as operacións de engorde de peixes, moluscos e crustáceos, conforme o plan de produción.
- Supervisar as condicións de operatividade e rendemento das instalacións e dos equipamentos de cultivo acuícola.
- Determinar os criterios que garanten a preparación e a calidade dos produtos de acuicultura para a súa comercialización.
- Determinar medidas preventivas ou correctivas de tratamento sanitario que se deban efectuar nos cultivos.
- Determinar os controis fisicoquímicos e ambientais relacionados coa produción acuícola, para a súa supervisión.
- Planificar o programa de xestión de residuos orixinados nos procesos de produción acuícola.

Podes consultar o currículo aquí.

Plan de formación

O ciclo desenvólvese durante dous cursos académicos entre os meses de setembro e xuño. Durante o segundo ano o alumno realiza as prácticas en empresa, correspondentes ao módulo de FCT.
Módulo de 1º curso  
MÓDULOS HORAS
Técnicas e xestión da producción de cultivos auxiliares 187
Técnicas e xestión da produción de peixes 267
Técnicas e xestión da produción de moluscos 292
Técnicas analíticas e métodos de control sanitario 107
Formación e orientación laboral 107

 

Módulo de 2º curso  
MÓDULOS HORAS
Acuariofilia 140
Técnicas e xestión da produción de crustáceos 175
Instalacións, innovación e sistemas de automatización en acuicultura 192
Empresas e iniciativa emprendedora 53
Formación en Centros de Traballo 384

 

Ámbitos Laborais

En PME e en grandes empresas de natureza pública ou privada, centros de investigación e exposición de animais mariños, empresas de produción de peixes de acuario e confrarías de mariscadores, por conta propia ou allea. Coordina responsables das áreas de produción.
Oscuro

–    Responsable técnico do cultivo larvario de peixes e da reprodución de peixes de auga de mar e continental, da reprodución e do cultivo larvario de moluscos e crustáceos, de preengorde e engorde de moluscos, crustáceos e de peixes de auga de mar e continental.
–    Técnico ambiental para a acuicultura.
–    Técnico en patoloxías en acuicultura, en industrias de derivados e elaboracións da pesca e da acuicultura, empresas, buques factoría e lonxas, en laboratorio de control de calidade de produtos da pesca.
–    Responsable técnico/a en acuarofilia; deseñador/ora e montador/ora de espazos de exhibición en acuar filia.

Requisitos de acceso

Requisitos de acceso

Pódese acceder a un ciclo de grado superior cando se reúna algún dos seguintes requisitos:

Acceso directo:
•    Estar en posesión do Título de Bacharelato, ou dun certificado acreditativo de ter superado todas as materias do Bacharelato.
•    Ter superado o segundo curso de calquera modalidade de Bacharelato experimental.
•    Estar en posesión dun Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).
•    Estar en posesión dun Título de Técnico Superior, Técnico Especialista ou equivalente a efectos académicos.
•    Ter superado 3º de BUP (Bacharelato Unificado Polivalente).
•    Ter superado o Curso de Orientación Universitaria (COU).
•    Estar en posesión de calquera Titulación Universitaria ou equivalente.

Acceso mediante proba (para os que non teñan algún dos requisitos anteriores)
•    Ter superado a proba de acceso a ciclos formativos de grado superior (requírese ter polo menos 19 anos no ano no que se realiza a proba ou 18 para os que posúan o título de Técnico).
•    Ter superado a proba de acceso á Universidade para maiores de 25 años.