Certificado Extracción Recursos Específicos con técnicas de mergullo

Certificado Extracción Recursos Específicos con técnicas de mergullo

84 horas / Presencial

Este certificado está regulado na Orde da Consellería do Mar dispoñible neste enlace.

Atribucións: extraer  recursos mariños con técnicas de mergullo no marco dun plan de explotación 

Obxectivos: 

1. Efectuar cálculos para a realización de inmersións seguras.
2. Utilizar con seguridade as técnicas de mergullo permitidas pola lexislación.
3. Aplicar os procedementos laborais relativos á seguridade individual e do equipo de traballo.
4. Recoñecer os accidentes mais comúns e a súa prevención.
5. Aplicar os procedementos de emerxencia, evacuación e primeiros auxilios.
6. Desenvolver unha explotación responsable e sustentable dos recursos.
 

Contidos:

•    Lexislación.
•    Física aplicada ao emprego de aire nos procesos de inmersión.
•    Fisioloxía dos sistemas circulatorio e respiratorio implicados nas inmersións, efectos da presión no corpo humano e accidentes mais comúns.
•    Primeiros auxilios.
•    Teoría da descompresión.
•    Planificación do traballo subacuático.
•    Extracción responsable dos recursos.
•    Prácticas cos distintos equipos en piscina e mar.
•    Proba de avaliación.